آمـوزش درآمـدی و فـنی واحد اجرائیات منطقه دو

آمـوزش درآمـدی و فـنی واحد اجرائیات منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری کلیه پرسنل اداره اجرائیات منطقه با ضوابط جدید طرح تفصیلی و نکات فنی درآمدی آشنا شدند.

به گزارش رسول فلاح مدیر امور اداری منطقه دو و با عنایت به تأکید مدیر منطقه نسبت به اهمیت بحث آموزش فنی کارکنان و در جهت تکریم ارباب رجوع درخصوص دقت در ارائه گزارشات فنی و درآمدی به دوایر و کمیسیون های مختلف شهرداری اولین جلسه آموزش کلیه همکاران اداره اجرائیات منطقه دو خارج از ساعت اداری تشکیل گردید.

وی ضمن ارزیابی مثبت از روند تشکیل این جلسه عنوان نمود با هماهنگی انجام شده هر 15 روز یکبار و با حضور معاون فنی وشهرسازی و رئیس اداره درآمد این جلسات ادامه خواهند یافت.