اقـدام سریع و بازدارنده واحد اجرائیات در بدو شروع عملیات سـاخت و ساز غیر مجاز

اقـدام سریع و بازدارنده واحد اجرائیات در بدو شروع عملیات سـاخت و ساز غیر مجاز

شهر و امنیت ساخت وساز دو همزاد و ساخته اجتماع هستند وهدف از اجرای اقدامات پیشگیرانه در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز، تلاش برای ارتقای ضریب ایمنی و امنیت زندگی شهروندان، رعایت اصول شهرسازی و قواعد فنی و مهندسی است.

 کشفی مدیر منطقه در بازدیدی که به همین منظور صورت گرفت افزود اجرائیات ویترین شهرداری است و اظهار کرد کارکردهایش درجامعه هدف ،همواره برای شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه در این زمینه یاد آور گردید یکی از وظایف مهم شهرداری در بحث مدیریت شهری ، مربوط به اجرائیات و تخلفات شهری است  .

وی در ادامه افزود: از عزم جدی مدیریت شهری در برخورد قاطعانه با هرگونه تخلف ساختمانی در هر طبقه و ارتفاعی از سطح زمین خبر داد و اظهار کرد: پلمپ یک واحد تجاری واقع در خیابان ایثارگران نمونه ای از ساخت و ساز غیر مجاز است که شهرداری از تمام امکانات در اختیار خود در راستای رفع این معضل ساخت و ساز غیر مجاز استفاده می کند.

وی متذکر شد: مالکان و پیمانکاران ساختمانی باید در اجرای پروژه ساختمانی خود پایبند به ضوابط ، اصول مهندسی و قانونی باشند و از قانون عدول نکنند.