آغاز عملیات پروژه پیاده روسازی باند جنوبی خیابان دهم فروردین

آغاز عملیات پروژه پیاده روسازی باند جنوبی خیابان دهم فروردین

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی پروژه پیاده رو سازی باند جنوبی خیابان دهم فروردین از محل اعتبارات عمرانی سالجاری شهرداری منطقه دو با صرف هزینه ای بالغ بر 1/600/000/000 میلیون ریال آغاز گردید.

 عملیات مذکور شامل تخریب و خاکبرداری و جمع آوری موزائیک های فرسوده ، اجرای شفته آهک و کفسازی مسیر یا مصالح استاندارد شامل کفپوش بتنی ، موزائیک و واش بتن جهت همسطح سازی و تسهیل در تردد شهروندان و همچنین در نظر گرفتن یک ردیف موزائیک مخصوص نابینایان در دو طرف خیابان انجام خواهد شد.