آغاز بکار سیستم حضور و غیاب (مأموریت / مرخصی) در منطقه دو شهرداری

آغاز بکار سیستم حضور و غیاب (مأموریت / مرخصی) در منطقه دو شهرداری
توسعه یک سازمان و گسترش آن بدون داشتن استراتژی کنترل تردد مطمئن ، کاری بس دشوار است و در صورتیکه برنامه ای مدون و صحیح وجود نداشته باشد ، مشکلات فراوانی در خصوص مدیریت منابع انسانی بوجود خواهد آمد. یکی از ابزارهایی که مارا در این راستا یاری خواهد رساند ، استفاده از سیستم های نرم افزاری حضور و غیاب می باشد .
مهندس امین مقدم عنوان کرد با توجه به اینکه در این منطقه سیستم جامع اداری و مالی در حال راه اندازی است شروع بکار سیستم حضور و غیاب خود قدم مثبتی در راستای تکمیل پروژه جامع اداری و مالی می باشد . سیستم های اتوماسیون حضور و غیاب از بروکراسی اداری در اخذ مرخصی و مأموریت خواهد کاست و پرسنل را برای سهولت در انجام امور مربوطه یاری خواهد رساند .
وی اضافه کرد سیستم جامع اداری و مالی برای اولین بار در سطح مناطق سیستم حضور و غیاب (مأموریت – مرخصی ) در منطقه 2 راه اندازی شد و منبعد پرسنل بدون نیاز به انجام فرآیند دستی و کاغذی برای اخذ مرخصی می توانند از طریق سیستم دبیرخانه خود اقدام نمایند که این امر موجب تسریع در انجام امور اداری خواهد شد.
باشروع بکار نرم افزار مذکور کلیه عملیات مربوط به ورود و خروج کارکنان شامل مرخصیها ، مأموریتها ، اضافه کاری ، شیفتها ، تقویم کاری و کارکرد پرسنل در سیستم ثبت شده و قابل بازیابی خواهد بود.