اصلاح هندسي بلوار بسيج ( روبروي ساختمان شهرداري منطقه دو )

اصلاح هندسي بلوار بسيج ( روبروي ساختمان شهرداري منطقه دو )
نام پروژه : اصلاح هندسي بلوار بسيج ( روبروي ساختمان شهرداري منطقه دو )   
 
كار فرما : شهرداري منطقه دو 
پيمانكار :شركت فني مهندسي استقامت    
مشخصات فني پروژه : تخريب سنگ جدول 40متر مكعب -  تهيه و نصب سنگ جدول 450 متر-  زيرسازي و آسفالت 300 متر مربع   
تاريخ شروع :25/9/1390
تاريخ پايان :30/10/1390
كل هزينه انجام كار: 10،000،000ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه باينكه طرح قبلي به طور كامل اجرا نشده بود وموجب تصادفات و نارضايتي شهروندان گرديده بود لذا براساس طرح معاونت محترم ترافيك وجهت بهبود و روانسازي ترافيك نسبت به اجراي طرح جديد اقدام گرديد