آسفالت خیابان سرچشمه حسن آباد، کوچه 19 خیابان شهدای حسن آباد و کوچه 48 خیابان کاشانی در منطقه دو

آسفالت خیابان سرچشمه حسن آباد، کوچه 19 خیابان شهدای حسن آباد و کوچه 48 خیابان کاشانی در منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری روکش آسفالت خیابان سرچشمه حسن آباد حد فاصل میدان طلائیه و بلوار انتظار با مساحت 3500 متر مربع انجام شد . همچنین روکش آسفالت کوچه شماره 19 خیابان شهدای حسن آباد با مساحت 4300 متر مربع وآسفالت کوچه شماره 48 خیابان کاشانی با مساحت 800 مترمربع انجام شد. 

از آنجایی که خدمات رسانی به شهروندان و تسهیل عبور و مرور شهروندان در سطح شهر یکی از مهمترین وظایف شهرداری محسوب می گردد، در این راستا بازسازی و روکش آسفالت با مصالح استاندارد از جمله فعالیت های مستمر در شهرداری یزد می باشد .