اسـتارت پروژه بازپیرائی تعویض سنگ جدول های فرسوده، در سطح منطقه2

اسـتارت پروژه بازپیرائی تعویض سنگ جدول های فرسوده، در سطح منطقه2

زیبایی جوی و جدول های سطح خیابان های شهر نیاز به تعویض سنگ جدول های فرسوده ، و شکسته دارد که فاز عملیاتی آن در منطقه 2 به مرحله اجرا در خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی تعویض سنگ جدول میدان نماز، دهه فجر، بلوار مدرس ، پیاده رو روبروی زندان مرکزی در حال انجام می باشد.

امید دهقانی زاده رئیس واحد فنی عمرانی منطقه اظهار داشت در راستای زیبا سازی شهر اجرای طرح تخریب سنگ جدول های فرسوده، تخریب پلهای غیر ضرور ، بازپیرائی باغچه ها جهت واکاری نهال و تعویض و نصب سنگ جدول جدید در    مسیر های مذکور در حال انجام می باشد.

 شایان ذکر است عملیات مذکور شامل تخریب و نصب سنگ جدول به طول 3000 متر و با هدف زیبا سازی منظر شهری است که طی ماه آینده به پایان می رسد.