آزاد سـازی راسـتگرد کـاشانی به خاتم

آزاد سـازی راسـتگرد کـاشانی به خاتم

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو و به نقل از محسن دهقان رئیس اداره املاک شهرداری منطقه آخرین پلاک واقع در راستگرد خیابان کاشانی به بلوار آیت الله خاتم تملک و آزاد سازی گردید.

وی ضمن اعلام این خبر افزود با هزینه ای بالغ بر11/000/000/000میلیارد ریال قسمتی از آخرین پلاک موجود در این ناحیه تملک و آزادسازی گردید.

شایان ذکر است در سال جاری و توسط واحد املاک منطقه دو بیش از 10/750متر مربع زمین با هزینه ای بالغ بر 160/000/000/000ریال در مسیر اجرای طرحهای عمرانی آزاد سازی گردیده است.