آزاد سازی و تخریب املاک در مسیر میدان ابوذر و میدان شهدای محراب

آزاد سازی و تخریب املاک در مسیر میدان ابوذر و میدان شهدای محراب

تداوم نهضت پاسخگوئی در تحقق وعده های شهرداری