آزاد سازی قسمتی از رودخانه مرکزی شهر یزد

آزاد سازی قسمتی از رودخانه مرکزی شهر یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد قسمتی از رودخانه مرکزی شهر یزد رفع تصرف وآزاد شد.

براساس این گزارش در پی تصرف بخشی از رودخانه  مرکزی یزد در محدوده بلوار شهید بهشتی عوامل اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد و اجرای احکام با همکاری واحد خدمات منطقه و نیروی انتظامی با اخذ حکم نمایندگی دادستانی ، محدوده یاد شده واقع در بلوار شهید بهشتی روبه روی بنیاد شهید را تخریب و وسایل آن را جمع آوری نمودند.  

شایان ذکر است اجرای این حکم اقدامی موثر در تثبیت و حفظ کاربری مسیر رودخانه شهر یزد خواهد بود.