آزادسازی کامل خیابان شهید اشتر زاده

آزادسازی کامل خیابان شهید اشتر زاده

به گزارش واحد تملک وآزادسازی منطقه دو شهرداری یزد یک باب ساختمان مسکونی واقع در مسیر خیابان شهید اشتر زاده منشعب از خیابان مهدی که در وسط خیابان قرار داشت و موجب خطر و مزاحمت برای خودروها شده بود، پس از اخذ مجوزهای لازم، تخریب و مسیر فوق بطور کامل آزاد گردید. لازم به ذکر است ساختمان فوق قبلا توسط شهرداری تملک گردیده بود اما با توجه به ممانعت مالک قبلی، ساختمان فوق تخریب نگردید. و این موضوع مشکلات زیادی را بوجود آورده بود،که با تخریب آن و آزادسازی مسیر فوق باعث تسهیل در عبور و مرور و شادی اهالی محل گردیده است.