آرامـش روان ترافیک، ارمغانی برای محله های سطح منطقه2

آرامـش روان ترافیک، ارمغانی برای محله های سطح منطقه2

اصلاح تقاطع هندسی خیابان فروردین برای تردد روان شهروندان با ایمن سازی مناسب  انجام شد.

کشفی مدیر منطقه2 شهرداری در این راستا افزود روان سازی جریان های ترافیکی یکی از مهمترین روش های موثر در بهبود کیفیت زندگی شهری است.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از امید دهقانیزاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه  پروژه اصلاح هندسی خیابان فروردین، به اتمام رسیده است.

وی تصریح کرد: به منظور ارتقای ایمن سازی معابر و کاهش ترافیک و سهولت تردد وسایل نقلیه و شهروندان، این منطقه اقدام به اجرای طرح اصلاح هندسی در خیابان فروردین کرده است.

شایان ذکر است برای اصلاح هندسی تقاطع خیابان فروردین بیش از 2میلیارد ریال هزینه در برداشته است.