ادامه عملیات پـلمپ اماکن غیر مجاز در کاربریهای غـیر مـرتبط در سطح منطقه2

ادامه عملیات پـلمپ اماکن غیر مجاز در کاربریهای غـیر مـرتبط در سطح منطقه2

استفاده از کاربریهای غیر مرتبط و ساخت و ساز غیر مجاز به معنای نقض قوانین و ضوابط شهرسازی است که براساس ماده 100 قانون شهرداریها ، شهرداری موظف به تخریب ساخت و سازهای بدون مجوز است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، چهار واحد ساختمان تجاری و مسکونی واقع در خیابان بلوار امام جعفر صادق وکوچه رضوان ، میدان نیایش ،خیابان صحرا با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز وجلوگیری از فعالیت کاربریهای غیر مرتبط در اراضی دارای طرح تفضیلی جدید پلمپ شد.

مهندس کشفی در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت اظهار داشت یکی از مهم‌ترین و زیربنایی ترین مبانی برای داشتن شهری سالم و بدون تخلف آشنایی با تخلفات شهری ورعایت اصول معماری و شهرسازی و اخذ پروانه مرتبط با آن است.

وی خاطر نشان ساخت هدف قانونگذار از اجبار به رعایت اخذ مجوزهای قانونی برای هر گونه ساخت و ساز در ابتدا رعایت ایمنی و استحکام بنا و حفظ جان و مال شهروندان عزیز می باشد.