ادامه عمليات اجرايي احداث بلوار خاتم( حد فاصل ميدان نيايش به سمت بلوار مدرس )

ادامه عمليات اجرايي احداث بلوار خاتم( حد فاصل ميدان نيايش به سمت بلوار مدرس )

نام پروژه : ادامه عمليات اجرايي احداث بلوار خاتم( حد فاصل ميدان نيايش به سمت بلوار مدرس )

 كار فرما : شهرداري منطقه دو

پيمانكار :سازمان عمران

مشخصات فني پروژه : خاكبرداري 1320 متر مكعب زيرسازي 2500 متر مربع در 2 لايه  

تاريخ شروع :15/7/1390

تاريخ پايان :25/8/1390

كل هزينه انجام كار:50.000.000 ريال

خلاصه دلايل توجيهي پروژه :   جهت بهبود و روانسازي ترافيك