ادامه آزاد سازی و تخریب بلوار خاتم

ادامه آزاد سازی و تخریب بلوار خاتم

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد ساختمان آزاد نشده واقع در تقاطع خیابان کاشانی به بلوار آیت الله خاتم پس از آزاد سازی امروز تخریب شد.

وجود این ساختمان در راستگرد بلوار مذکور به خیابان کاشانی مشکلات و خطراتی را  برای تردد وسایل نقلیه به وجود آورده بود.

شایان ذکر است عملیات اجرایی مذکور ایمنی خودروها را افزایش و باعث روان سازی ترافیک و تأمین امنیت شهروندان هنگام عبور و مرور شده است.