ادامـه مـوج تـخریب سـاخت و سـازهای غـیر مجاز در سـطح شهر

ادامـه مـوج تـخریب سـاخت و سـازهای غـیر مجاز در سـطح شهر

ساخت و ساز غیر مجاز تجاری دیگری در خیابان کاشانی یزد تخریب گردید.

در ادامه روند برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح منطقه دو پس از اخذ مجوزات قانونی از مقام قضائی و در جهت اجرای آرای قطعی شده کمیسیون ماده صد ساختمان انباری و تجاری واقع در خیابان کاشانی توسط عوامل اجرائیات و اجرای احکام شهرداری منطقه دو و با همکاری نیروی انتظامی و سایر بخش های داخلی شهرداری تخریب گردید.

مهندس کشفی مدیر منطقه دو که شخصاً در محل اجرای حکم حاضر بود چنین برخوردهایی را لازمه دفاع و صیانت از حقوق شهروندی دانست و اظهار داشت نباید به اشخاصی که بدون دریافت پروانه ساختمان و در نظر گرفتن آئین نامه های ساختمانی مبادرت به احداث بناهای غیر مقاوم و ناموزون می نمایند اجازه فعالیت داد.

شایان ذکر است موج تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه دو مخصوصاً آرای قطعی شده کمیسیون ماده صد درخصوص بناهای فاقد آئین نامه 2800 و ساخته شده در کاربری های غیر مجاز همچنان ادامه خواهد داشت.