احداث پارکینگ درون محله ای در سطح منطقه دو

احداث پارکینگ درون محله ای در سطح منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد عملیات عمرانی احداث پارکینگ درون محله ای چند نقطه در سطح منطقه دو با تخصیص اعتباری بالغ بر 2/700/000/000ریال از محل اعتبارات عمرانی سال جاری منطقه دو شهرداری یزد آغاز گردید.

شایان ذکر است که عملیات عمرانی مذکور جهت تبدیل به پارکینگ تخریب و بزودی برای استفاده عموم مردم در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت