احداث ميدان در تقاطع روستاي سيد ميرزا

احداث ميدان در تقاطع روستاي سيد ميرزا
نام پروژه : احداث ميدان در تقاطع روستاي سيد ميرزا     
كار فرما : شهرداري منطقه دو 
پيمانكار :اماني منطقه  
مشخصات فني پروژه : خاكبرداري 300 متر مكعب زيرسازي 600 متر مربع در 2 لايه تهيه و نصب سنگ نيو جرسي 220عدد  - آسفالت 600 متر مربع
تاريخ شروع :15/9/1390
تاريخ پايان :20/10/1390
كل هزينه انجام كار: 200.000.000 ريال
خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  جهت بهبود و روانسازي ترافيك با توجه به تصادفات مكرر صورت گرفته و حوادث جاني و مالي