اجرای چمن مصنوعی در سطح منطقه دو

اجرای چمن مصنوعی در سطح منطقه دو

در راستای ساماندهی مثلثی ها و تقاطع های منطقه دوتعدادی از این مثلثی ها چمن مصنوعی شد.

 به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری به علت کم آبی و صرفه جویی در مصرف آب و همچنین از آنجائیکه تعدادی از مثلثی های خیابان کاشانی نیاز به زیبا سازی داشت مقرر شد به جای چمن طبیعی ، چمن مصنوعی شود. در همین راستا با هزینه ای بالغ بر سیصد میلیون ریال مثلثی راستگرد خیابان کاشانی به بلوار خاتم و مثلثی بلوار بسیج به چهار راه فاطمیه چمن مصنوعی شد.