اجرای پروژه زیبا سازی جوی و باغچه های خیابان کاشانی

اجرای پروژه زیبا سازی جوی و باغچه های خیابان کاشانی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی در قالب طرح زیبا سازی شهر از محل اعتبارات سال جاری منطقه دو شهرداری آغاز گردید.

احمد زکی زاده رئیس اداره عمران منطقه دو شهرداری ضمن اعلام این خبر افزود با توجه به بازدید دکتر جمالی نژاد شهردار محترم یزد و مدیر منطقه دو از خیابانهای اصلی منطقه و تأکید ایشان بر مرمت ، اصلاح و زیبا سازی پیاده رو ها و باغچه های متصل به آن معابر خیابان کاشانی ، مسکن و شهرسازی و بلوار منتظر قائم در دستور کار واحد عمران و اجرائیات منطقه دو قرار گرفت و عملیات عمرانی آن با پیشرفت فیزیکی 30 درصد در حال انجام می باشد.

خاطر نشان می سازد منطقه دو درخصوص پیاده رو سازی خیابان کاشانی مبلغ3/000/000/000 ریال هزینه نموده است.