اجرای حکم تخریب در منطقه دو

اجرای حکم تخریب در منطقه دو

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری، یک فقره رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب طبقه دوم با سقف شیروانی ، خرپای فلزی و نمای غیر مجازساختمان تجاری اجرا گردید.

در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمان و مغایر با ضوابط فنی و شهرسازی واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه با همکاری مالک اقدام به تخریب سقف شیروانی طبقه دوم و تخریب نمای غیر مجاز (شیشه ) واقع در خیابان منابع طبیعی نمودند.

اجرای این حکم اقدام عملی در رابطه با نامه شماره 32298 مورخ 95/6/14 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد درخصوص جلوگیری از اجرای سقفهای شیبدار و شیروانی در کلیه ساخت و سازهای مسکونی و تجاری می باشد.