اجرای حکم تخریب در منطقه دو

اجرای حکم تخریب در منطقه دو

رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع و قمع  یک واحد تجاری اجرا گردید . 

به گزارش روابط عمومی منطقه دو ، در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمان و مغایر با ضوابط فنی و شهرسازی، واحد اجرائیات  و اجرای احکام منطقه با همکاری مالک و حضور نیروی انتظامی اقدام به تخریب سقف شیروانی واقع در بلوار مدرس روبه روی پمپ گاز نمودند.

با اجرای این حکم و تخریب واحد تجاری مذکور عزم شهرداری در جلوگیری از ساخت و سازهای بدون استحکام و سازه های ضعیف بیش از پیش نمایان گردیده است.