اجرای حکم تخریب در منطقه دو

اجرای حکم تخریب در منطقه دو

رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب طبقه سوم و چهار ساختمان مسکونی اجرا گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو، در راستای اجرای حکم های صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری ، واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه با هماهنگی های بعمل آمده و با توجه به شرایط نامناسب موقعیت ملک اقدام به تخریب طبقه سوم و چهارم ساختمان مسکونی واقع در خیابان کاشانی  انتهای کوچه قریش نموده است.