اجرای حکم تخریب در منطقه دو

اجرای حکم تخریب در منطقه دو

رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب دیوار ساختمان اداره تربیت بدنی اجرا گردید .  

به گزارش روابط عمومی منطقه دو ، در راستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمان و مغایر با ضوابط فنی و شهرسازی، واحد اجرائیات  و اجرای احکام منطقه با اخذ حکم نمایندگی و حضور  نماینده دادستان و نیروهای انتظامی اقدام به تخریب دیوار اداره تربیت بدنی واقع در خیابان کاشانی کوچه کانون زبان ایران نمودند.

با اجرای این حکم و تخریب دیوار مذکور معبر مجاور آن آزاد سازی و تعریض گردید که موجب رضایت اهالی محل گردیده است.