اجرای حکم تخریب در منطقه دو

اجرای حکم تخریب در منطقه دو

عوامل اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو شهرداری یزد احکام کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ، مبنی بر قلع و قمع بنای احداثی را اجرا نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو و به نقل از علی مزیدی مسئول اجرای احکام ، در راستای برخورد قانونی با ساخت و سازهای بدون پروانه و مغایر با ضوابط فنی و شهرسازی نیروهای اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو با صدور آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و اخذ احکام قضایی سه مورد ساختمان تجاری واقع در بلوار مدرس ابتدای خیابان صحرا و بلوار امام جعفر صادق (ع) را با همکاری نیروی انتظامی و واحد عمران منطقه تخریب نمودند.