اجرای حکم تخریب در منطقه دو

اجرای حکم تخریب در منطقه دو

عوامل اجرائیات منطقه دو شهرداری یزد با همکاری نیروی انتظامی حکم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها را مبنی بر قلع و قمع بنای احداثی را اجرا نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو و به نقل از مسئول اجرای احکام منطقه دو شهرداری یزد با همکاری نیروی انتظامی و واحد فنی عمرانی منطقه در تاریخ 21/8/94 ساختمان تجاری واقع در خیابان کاشانی روبروی بلوار امام جعفر صادق که در مسیرآزاد سازی بلوار خاتم نیز قرار داشت طبق رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها تخریب نمودند.

لازم به ذکر است در دو ماهه گذشته 17 مورد احکام تخریب سوله و رمپ ، رفع اشرافیت و غیرو در سطح منطقه دو اجرا گردیده است.