اجراي سرعتگير آسفالتي ( هامپ ) در سطح منطقه

اجراي سرعتگير آسفالتي ( هامپ ) در سطح منطقه

 

نام پروژه : اجراي سرعتگير آسفالتي ( هامپ ) در سطح منطقه     

كار فرما : شهرداري منطقه دو

 پيمانكار : واحد اماني منطقه - سازمان عمران

مشخصات فني پروژه : اجراي 48 مورد سرعتگير در سطح منطثه دو   

تاريخ شروع :15/1/1390

تاريخ پايان :25/12/1390

كل هزينه انجام كار: 200.000.000 ريال

خلاصه دلايل توجيهي پروژه :  با توجه به درخواست شهروندان و مجوز معاونت محترم ترافيك