اجراي حكم تخريب توسط منطقه دو شهرداري يزد

اجراي حكم تخريب توسط منطقه دو شهرداري يزد

عوامل اجرائي منطقه دو با اجراي رأي كميسيون ماده صد، ساخت وساز غيرقانوني واقع دربلوار دهه فجر را تخريب نمودند.

به گزارش روابط عمومي منطقه دو، درراستاي برخورد قانوني با ساخت وسازهاي غيرمجاز وبرخلاف ضوابط فني وشهرسازي، منطقه دو شهرداری یزد يك مورد تخلف انجام شده واقع دربلوار دهه فجر، كوچه شماره 53 را به كميسيون ماده صد ارجاع وپس از صدور رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري و انجام مراحل قانوني درتاريخ 27/5/94 حكم فوق با حضور مأمورين انتظامي وعوامل اجرائيات منطقه اجراء گرديد.

آقاي محمد علي رحمت آبادي مدير منطقه دو شهرداري به شهروندان يادآوري نمود قبل از هرگونه ساخت وساز وعمليات عمراني ضمن مراجعه به شهرداري نسبت به اخذ مجوزهاي لازم اقدام نمايند.