میترا رئیسی

مسئول صدور پروانه ساختمان /
مسئولیت ها و وظایف
• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
• اقدام لازم در خصوص صدور كليه پروانه هاي ساختماني بر اساس ضوابط مربوطه.
• صدور گواهي پايانكار، اصلاح پايانكار، وضعيت بنا، عدم خلاف، اصلاح پروانه و ...
• صدور پروانه كسب پس از تأييد واحد هاي ذي ربط شهرداري.
• اقدام در خصوص تهيه پاسخ استعلام ادارات و سازمان ها طبق نظريه كارشناس شهرسازي و كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و رييس اداره شهرسازي.
• صدور و وصول استعلام ها از ادارات آب، برق، گاز، آتش نشاني، معاونت شهرسازي، فضاي سبز و ...
• اقدام جهت اخذ تعهد نامه ها و استعلام ها جهت صدور پروانه.
• مكاتبه با كميسيون ماده صد.
• كنترل انتقال مورد مسير به نام شهرداري در زمان صدور پروانه.
• كنترل وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز.
• انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.