مسـعـود اهــالی

معاونت شهرسازی و امور زیربنائی /
مسئولیت ها و وظایف
پاسخ به مراجعین و نظارت در خصوص صدور پروانه ساختمانی
عدم خلافی
تمدید پروانه
انتقال سند و نامه های بانکی و مکاتبات مربوط به واحد فنی
رسیدگی به آراء کمیسیون ماده صد
نظارت بر امورات منطقه در زمان عدم حضور شهردار
انجام مکاتبات اداری با سازمانها و ارگانهای دولتی
◂انجام سایر امور محوله زیر نظر مدیرمنطقه