نمایشگر یک مطلب

مهدی سروش

مسئول کارپردازی /
مسئولیت ها و وظایف
◂خرید و سفارش کالاها و اقلام درخواستی واحدها
◂هماهنگی با مسئول امور مالی جهت پرداخت هزینه های انجام شده
◂پیگیری جهت تعمیر قطعات و ماشین آلات منطقه
◂پیگیری جهت صدور قبض و حواله انبار
◂پیگیری نصب برچسب اموال جهت کالاهای خریداری شده
◂انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول مربوطه