اکــرم مــیری

مسئول روابط عمومی /
مسئولیت ها و وظایف
◂حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری
◂نظارت بر امور اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع و تسهیل در روند امور
افکار سنجی از شهروندان و ارائه بازخورد در مورد نوع و کیفیت خدمات شهرداری به شهروندان جهت بهره برداری در برنامه های سالیانه
برنامه ریزی و استفاده از ابزار های مناسب تبلیغاتی جهت جلب و جذب سرمایه گذاری و گردشگران در توسعه افزایش درآمد
نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتی نظیر تهیه و نصب تابلو پرچم پوستر ، و آگهی درخصوص فعالیتهای جاری بر حسب ضوابط
تهیه و انتشار بروشورهای راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهری
برگزاری جشن های ملی و مذهبی مراسم ها و سخنرانی ها
ارائه آماری فعالیتهای انجام شده شهرداری و انشار آن به صورت بولتن یا بروشور ماهانه
ساماندهی مکاتبات مردمی به شهرداری و فعال سازی سیستم انتقاد و پیشنهاد
• پيگيري انتقال تا حصول نتيجه موارد درخواستي شهروندان مرتبط با خدمات شهرداري از طريق 137.
برنامه ریزی برای ارتباط موثر و مستمر مجموعه مدیران با اقشار مختلف
• تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه مدير مربوط.
• گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش هاي مربوط به سايت ها، فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها با شيوه ها و قالب هاي موثر و مناسب.