محمود مرادی

مسئول درآمد /
مسئولیت ها و وظایف
تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی
◂صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی
◂نظارت و وصول عوارضات بر اساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر
◂نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و بخشنامه ها