محمد حسین دلـشاد

رئیس اداره مالی /
مسئولیت ها و وظایف
◂صدور دستورات در هماهنگ نمودن عملیات مالی منطقه
◂تهیه برنامه عملیات مالی و قراردادهای منطقه
◂تهیه بودجه جاری و عمرانی در اختیار منطقه
◂تهیه و تنظیم اسناد مالی شامل ( اسناد کارپردازی ، پیمانکاری، تنخواه، استرداد سپرده ، درآمدی و ..)
• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
• نظارت بر انجام كليه امور مالي با رعايت قوانين و مقررات مالي و معاملاتي شهرداري.
◂تهیه و تنظیم اسناد مالی شامل ( اسناد کارپردازی ، پیمانکاری، تنخواه، استرداد سپرده ، درآمدی و ..)
◂• انجام تعهدات مالي در حد اعتبارات بودجه مصوب.
◂• كنترل و نظارت در نحوه مميزي و رسيدگي به ليستها و اسناد هزينه.
◂• نظارت در تهيه و تنظيم صورت مغايرت هاي بانكي بصورت ماهيانه و پيگيري لازم در جهت رفع مغايرتها ضمن هماهنگي با مقام مافوق.
◂• پيگيري در رفع موارد ذكر شده در گزارش حسابرس هاي داخلي و خارجي.
◂• تهيه گزارش هاي لازم اعم از ترازهاي ماهيانه و پايان دوره جهت ارائه به مقام مافوق.
◂• بستن حسابها در پايان سال و نظارت و كنترل امور عملياتي مربوط به بستن حسابها با هماهنگي مقام مافوق.
◂• انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.