محسن دهقان بنادکی

کارشناس اداره املاک /
مسئولیت ها و وظایف
◂اقدام جهت پیشنهاد تهیه طرح اجرائی مصوب
◂تشکیل پرونده های آزادسازی طبق نقشه اجرائی مصوب
◂دعوت از هیأت ارزیاب شهرداری و کارشناسان رسمی دادگستری
◂ارسال پرونده ها جهت کارشناسی
◂دعوت از مالکین به جلسه آزادسازی و توافق با مالکین
◂تحویل ملک و تخریب و آزادسازی متراژ در مسیر