نغمه جباری

مسئول آمار و فناوری اطلاعات /
مسئولیت ها و وظایف
• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
• جمع آوري، بررسي و تدوين نيازهاي حوزه هاي مختلف منطقه در ارتباط باسخت افزار ونرم افزار.
• توزيع امكانات و نظارت بر استفاده بهينه از تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري.
• برنامه ريزي براي پشتيباني و نگهداري تجهيزات و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري.
• نصب نرم افزار هاي مورد نياز و آموزش كاربران براي استفاده.
• برنامه ريزي، نظارت و بروز رساني اطلاعات سايت اينترنتي منطقه.
• راهبري نرم افزارهاي شهرداري الكترونيك در منطقه.
• پيگيري و نظارت بر امور شبكه و ارتباطات در منطقه.
• نظارت بر نگهداري اتاق سرور در منطقه.