علیرضا هاشم بیگی

مسئول اجرای احکام /
مسئولیت ها و وظایف
• رسیدگی به اعتراض مالکین وذینفعان به آراء صادره
• پیگیری و پایش امور مربوط به آراء ماده صد در منطقه
• پیگیری علل عدم اجرای آراء و اعلام آن به مراجع ذیربط.
• بررسی پرونده وسوابق ارسالی ازحوزه معاونت شهرسازی ومعماری به منطقه
• پاسخگویی به استعلامات واحدهای ذیربط در خصوص احکام اجرایی ماده صد
• انجام سایر امور که در حدود وظایف از طرف مقام مافوق ارجاع یا تفویض می گردد
• کارهای مرتبط و تعامل، هماهنگی و همکاری با اداره کل امور اجرایی کمیسیون ماده صد
• تشکیل یا تکمیل پرونده و ابلاغ آراء صادره به مالک یا ذینفع از طریق واحد اجرائیات منطقــه
• تعامل و هماهنگی با اداره حقوقی منطقه جهت رفع مسائل و دعاوی حقوقی مربوط به اجرای احکام
• اجرای آراء ماده صد ( پلمپ، تخریب، تعطیل، وصول جریمه، رفع خلاف و ...) بر اساس قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعمل
• ثبت، تکمیل و به روز رسانی اطلاعات و آمار مربوط به آراء صادره به کمیسیون های ماده صد در سیستم رایانه ای و جمع بندی گزارشات و تجزیه و تحلیل آنها جهت ارائه به مقام مافوق و اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد
• اجرای حکم قلع بنا ( تخریب ، رفع اشرافیت ، رعایت گذربندی) در سطح منطقه
• اخذ حکم جهت پر نمودن گودبرداریهای غیرمجاز در سطح منطقه