عـلی مزیدی

رئیس اداره اجرائیات /
مسئولیت ها و وظایف
◂ارسال صورتجلسه تخلفی به کمیسیون ماده صد
◂ابلاغ اخطاریه به شهروندان
◂رسیدگی به شکایات مردمی و مرکزپیام
◂توقیف خودرو یا مدارک خودرو متخلف
◂اخطاریه جمع آوری خاک و نخاله و مصالح سد معبر
◂رفع خطرگود یا دیوار
◂تخریب پل های غیرمجاز
◂اخذ نمایندگی و اجرای حکم (تخریب یا غیره)
◂تعطیل نمودن حفاری های غیرمجاز
◂جمع آوری ابزار کارساخت و سازه های غیرمجاز