محمدرضا متولی

رئیس اداره شهرسازی و معماری /
مسئولیت ها و وظایف
◂رسیدگی و طرح پرونده های تخلف ساختمانی در کمیسیونهای مربوطه
◂بررسی گزارشات و پرونده های تشکیل شده از سوی مامورین فنی
◂نظارت برحسن اجرای کار جهت صدور پروانه های ساختمانی – عدم خلافی – تمدیدی و پایانکار و گواهی بانکی و غیره
◂صدور گواهی انتقال ، پاسخ به استعلامات ادارات
◂بررسی و اقدام در خصوص طرح جامع و طرح تفصیلی شهر
◂اقدام در کنترل امور مهندسین ناظر و تصدیق امضاء مالک و مهندسین ناظر دفاتر
◂انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق