مـحمد منصوری زاده

رئیس حوزه شهردار و مسئول دفتر /
مسئولیت ها و وظایف
• اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط.
• تحويل، تفكيك و توزيع نامه ها، گزارش ها و ساير مكاتبات براي ارجاع به مقام هاي مافوق و واحد اقدام كننده و پيگيري آنها.
• ابلاغ دستورات صادره از مدير به اشخاص ذي ربط و واحد هاي تابعه بر حسب خط ومشي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آنها.
• تهيه پيش نويس برخي نامه ها و گزارشات.
• پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امكانات درخواستهاي متقاضيان و مراجعه كنندگان كه تقاضاي آنان بدون ملاقات با مقام ذي ربط امكان پذير است.
• تنظيم زمان جلساتي كه در دفتر مدير تشكيل مي شود و مطلع ساختن افراد شركت كننده در جلسه.
• آماده كردن سوابق و پرونده هاي مربوط به جلسات براي اطلاع و مطالعه قبلي.
• حفظ و نگهداري نامه ها ،اوراق ،اسناد،مدارك و پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصول بايگاني و تهيه فهرست مربوط بر اساس روش تعيين شده.
• پيوست كردن پرونده ها يا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
• تحويل پرونده هاي مختومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.