امــید دهــقانی زاده

رئیس اداره فنی و عمرانی /
مسئولیت ها و وظایف
◂احداث جوی و جدول و خاکبرداری ، زیرسازی و آسفالت معابر و خیابانها تا عرض 8 متر با توجه به امکانات منطقه و ترجیحا از طریق پیمانکاری بر اساس اختیارات مصوب
◂اقدام به پیاده روسازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر تحت نظارت محدوده قانونی منطقه
◂دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقررات جاری
◂تعمیر و مرمت پلها ، جداول ، رفوژها ، ساختمانها و مستحدثات که در حیطه وظایف و نظارت منطقه واقع شده ◂بررسی صورت وضعیتهای پیمانی
◂اقدام به خاکبرداری ، زیرسازی ، آسفالت خیابانها با توجه به امکانات منطقه و ترجیحاً از طریق پیمانکاری
◂اقدام در پیگیری سایر پروژه های بزرگ عمرانی پیش بینی شده در بودجه مصوب از طریق واگذاری کار به
پیمانکار پس از طی تشریفات مناقصه برابر آئین نامه های شهرداریها
◂اهتمام به تعمیر و نگهداری ابنیه و امور فنی و عمران منطقه
◂انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق